ПУБЛІЧНАЯ ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
«Школа Post-Production "Movieschool"»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Котурга Олег Олександрович, іменоване надалі «Компанія», адресованій будь-якій фізичній особі, надалі іменованій «Клієнт», що погодилася з умовами цієї публічної оферти, шляхом її повногї згоди.

1.2. Клієнт зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою користувача до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне та безапеляційне прийняття Користувачем цієї Угоди відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної публічної оферти і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, компанія пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

1.3. Повним та беззастережним прийняттям (акцептом) умов цієї публічної оферти вважається здійснення Клієнтом однієї з наступних дій:
- Виконання реєстрації на Сайті Компанії;
- Покупка продукту компанії.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ:

Для цілей цієї публічної оферти застосовуються такі основні визначення та терміни:

2.1. Сайт Компанії - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою
"https://www.movieschool.pro".

2.2. Викладач - фізична особа, працівник Школи Post-Production "Movieschool", що безпосередньо (особисто) здійснює ведення окремого Курсу, Майстер-Класу.

2.3. Клієнт - фізична або юридична особа, яка виявила бажання скористатися послугами, переліченими в розділі "Наші курси" Компанії (Курси, Майстер-класи).

2.4. Під «послугами Компанії» розуміється надання викладачами Компанії Клієнту платних послуг, що виражаються у проведенні платних занять, у складі обраних Клієнтом Курсів, Майстер-класів із сайту Компанії.

2.5. Під Заняттям розуміється одноразовий акт надання Клієнту послуг, що виражаються у проведенні платних занять за обраним Клієнтом напрямом, відповідно до затвердженого Плану занять та програми курсу. Спосіб проведення занять «онлайн-уроки», інших методів (методик, способів) навчання крім зазначеного Компанія не надає.

2.6. Ціна Курсу, Майстер Класу — ставка Компанії, зазначена за весь період навчання на окремому Курсі або Майстер-класі.
У ціну Курсу включено: заняття, згідно з Планом занять та Програмою Курсу, доступ до відеоуроків в особистому кабінеті Клієнта (без можливості збереження та копіювання) протягом терміну навчання на обраному та оплаченому Курсі.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГ

3.1. Для того, щоб скористатися Сайтом, Ви погоджуєтесь надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, що пропонуються у Формі Реєстрації та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Ви надаєте неправильну інформацію або у Компанії є підстави вважати, що надана Вами інформація є неповною або недостовірною, Компанія має право заблокувати або видалити Ваш обліковий запис та обмежити Вас у використанні послуг.

3.2. Компанія розміщує інформацію про послуги (Курси, Майстер-класи) на своєму офіційному сайті.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

4.1. Компанія зобов'язується:

4.1.1. зареєструвати Клієнта в обліковій системі Компанії, надати логін та пароль до інтернет-платформи.

4.1.2. провести навчання Клієнта за обраним ним Курсом, Майстер-класом, згідно з Планом занять та Програмою курсу шляхом доступу до відео курсу.

4.1.3. забезпечити доступ в Особистому кабінеті Клієнта до записів занять з обраного та оплаченого ним Курсу, Майстер-класу в період навчання. Копіювання записів занять (онлайн-трансляцій) не передбачено, будь-які дії, такі як копіювання (завантаження з мережі internet) занять на сторонні носії, комп'ютер чи інший електронний пристрій Клієнта, або іншої особи не передбачено та заборонено.

4.1.4. забезпечити доступ до конспектів, файлів занять та інших навчальних матеріалів, якщо такі використовуються у навчанні на курсі або майстер-класі.

4.1.5. перевіряти практичні роботи, передбачені Планом занять та Програмою курсу, які Клієнт виконує протягом курсу.

4.1.6. забезпечити конфіденційність персональної та іншої інформації, отриманої від Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, що застосовуються до цього Договору.

4.1.7. своєчасно публікувати на Сайті, та/або в Особистому кабінеті, та/або надсилати електронною поштою офіційні повідомлення, пов'язані з будь-якими змінами документів, що регламентують правила роботи Компанії;

4.1.8. за умови проходження курсу в повному обсязі та успішної підсумкової атестації, заснованої на виконаних домашніх завданнях протягом курсу, видати Клієнту Сертифікат про успішне проходження курсу (форма та зміст Сертифіката затверджені Компанією). Домашні завдання можуть бути двох видів – Теорія (автоматичний тест) та Практика (перевіряється викладачем). Для отримання сертифіката необхідно набрати підсумковий бал – 75% або більше для кожного з перерахованих видів домашніх завдань.

4.2. Компанія має право:

4.2.1. тимчасово призупинити виконання прийнятих зобов'язань з технічних чи інших причин, що перешкоджають виконанню доручень, на період усунення вищевказаних причин;

4.2.2. негайно припинити надання навчальних послуг у разі прояву з боку учня агресії або неповажного ставлення до викладача.

4.3.Клієнт зобов'язується:

4.3.1. оплатити вартість обраного ним курсу або майстер-класу.

4.3.2. виконувати відповідно до Плану занять та Програми курсу тестові завдання.

4.3.3. використовувати отримані матеріали, методичні вказівки та будь-які інші відомості лише в особистих інтересах.

4.3.4. не виконувати копіювання, перенесення на комп'ютер (сторонні носії та інші електронні пристрої), та інші дії з відео уроками. Виконання вказаних дій є прямим порушенням п. 9.4. цієї угоди.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ:

5.1. Оплата послуг, що надаються Компанією, здійснюється на підставі рахунку на оплату, або факту зарахування коштів при сплаті через платіжні системи, що використовує Компанія.

5.2. Формування рахунку на оплату здійснюється шляхом вибору пункту "записатися на курс" на сайті Компанії.

5.3. Клієнт допускається до навчання (перегляду записів занять) за умови повної оплати вартості обраного курсу, Майстер-класу.

5.4. Дата оплати обраного Клієнтом Курсу, Майстер-класу є день надходження грошових коштів Клієнта на розрахунковий рахунок Компанії.

6. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ:

6.1. Публічна оферта набирає чинності з моменту розміщення в Інтернеті на Сайті Компанії і діє до моменту відкликання.

6.2. Компанія залишає за собою право внести зміни до умов публічної оферти та/або відкликати її будь-якої миті до її акцепту Клієнтом.

6.3. У разі внесення Компанією змін до публічної оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту публічної оферти, якщо інший термін набуття змін чинності не визначений додатково у тексті публікації.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ:

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту публічної оферти Клієнтом, є безстроковим та діє до моменту розірвання Договору.

7.2. Компанія залишає за собою право внести зміни до цього Договіру будь-якої миті на свій розсуд.

7.3. У разі внесення Компанією змін до цього Договіру, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково у тексті публікації.

7.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

7.5. Будь-яка Сторона має право відмовитися від виконання Договору в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні про припинення Договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати передбачуваного розірвання Договору. Договір припиняє свою дію з дати, зазначеної у повідомленні, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту надсилання повідомлення іншій Стороні.

7.6. Фінансові зобов'язання Сторін, що виникли до розірвання Договору, зберігаються до їх повного виконання.

8. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ЗАВІРЕННЯ, УГОДИ, ГАРАНТІЇ:

8.1. Кожна із Сторін запевняє та підтверджує іншій Стороні, що Сторони мають усі належно оформлені права, повноваження та схвалення, необхідні для прийняття та виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

8.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті публічної оферти, Компанія не надає жодних інших прямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відповідності наданих Компанією Клієнту.

8.3. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що:

8.3.1. ознайомлений та має наступну інформацію про Компанію: найменування Компанії, адресу місця знаходження, види діяльності, що надаються Компанією.

8.3.2. вказав достовірні дані при реєстрації.

8.3.3. укладає Договір добровільно, причому повністю ознайомився з умовами публічної оферти; розуміє предмет публічної оферти та юридичні наслідки, які можуть виникнути у рамках виконання Договору.

8.4. Клієнт погоджується та визнає, що дії, вчинені з використанням автентифікаційних даних (логіну та паролю) в Особовому кабінеті, породжують юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Клієнт несе відповідальність за всі дії, зроблені в Особистому кабінеті.

9.3. Клієнт повністю відповідальний за збереження пароля для доступу до Особистого кабінету та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання цих даних. Про факт втрати пароля або несанкціонованого доступу до Особистого кабінету або можливості виникнення такої ситуації Клієнт зобов'язаний негайно повідомити Компанію.

9.4. Клієнт несе відповідальність за дотримання ним вимог законодавства України, в тому числі законодавства про авторські права, інтелектуальну власність, але не обмежуючись перерахованим.

9.5. Компанія не гарантує відсутність неполадок та помилок у роботі Сайту.

9.6. Жодна із Сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких своїх обов'язків за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання обставин, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії та припинення вищезгаданих обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищезгадану обставину, як на підставу, яка звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

10. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ:

10.1. Сторони повинні вжити всіх заходів щодо вирішення всіх суперечок та розбіжностей, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів.
10.2. Будь-які суперечки та розбіжності Сторін за цим Договором або у зв'язку з ним, які не були врегульовані шляхом переговорів Сторін протягом календарного місяця з моменту виникнення спору, підлягають вирішенню у суді відповідно до чинного законодавства України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:

11.1. Факт укладання цього Договору не розглядається Сторонами як конфіденційна інформація.

11.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, отриману Сторонами під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків, коли Сторона зобов'язана надати таку інформацію відповідно до чинного законодавства, застосовного до Договору, або була отримана згода на розголошення такої інформації.

12. ІНШІ УМОВИ:

12.1. Недійсність окремих умов Договору, а також умов, що містяться в його додатках, додаткових угодах до нього, не впливають на дійсність інших умов Договору, додатків, додаткових угод у цілому.

12.2. Якщо будь-яка умова цього Договору або його частина стають недійсними повністю або частково відповідно до будь-якого нормативного акта або положення закону, така умова або його частина не будуть вважатися частиною цього Договору і при цьому не стосуватимуться юридичної сили решти цього Договору.

12.3. З усіх питань, неврегульованих у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Усі додатки до Договору, опубліковані на Сайті Компанії, є його невід'ємними частинами.

13. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ::

ФОП Котурга Олег Олександрович

ЕГРПОУ 3218118532,

ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299,

р/р UA723052990000026002006204221.

03069, м. Київ


Бупь-які питання ви можете поставити по вказаним нижче контактам:

E-mail: hello@movieschool.pro
Телефон: +38 073 555 85 36
(Viber/Telegram/Whatsapp)
Соціальні мережі: Facebook | Instagram | Youtube
Made on
Tilda